۱۳۸۸ شهریور ۲۸, شنبه


بنام خدا
عید به گل نشستن فطرت بربرزگران فطرت مبارک باد!

آری آنک صلا در داده اند که:عید آمد وعید آمد آن یاری که رمید آمد!
آنک یار آمده وبار عام داده اند!
آنک یار آمده ونگارین جامه با ید بوشید
تن در زمزم حضور شست
زلف شانه باید کرد وهوای شد
نرگس بر گلستان نظر باید رفت تامردم از آن منظر ستاره بی چینند
رخساررا ارغوانی باید کرد تا سوسن وناهد شبنم باران کنند
ازتاک لبان انگور باید چید وشراب طهور ساخت
آنک یار آمده وبارعام داده اند!
یارآمده وصلادرداده وخوان رحمت گسترانده وخلعت می بخشد
یار آمده وبربرزگران فطرت، می ناب بخشد، تا شُرب مدام داشته باشند
آری! آنک عید آمده وبرزگران فطرت ،کشتی رستگاری را برساحل سعادت به گُل نشانده اند!
چون که فطرت را به گُل نشانده وساحل نیز به به گل نشسته است
گل فطرت شکوفه اش شکفته و سعادت ثمر رستگاری بارداده
عید فطر، عید آفرینش است
عید خلق مدام
عید صیرورت انسان
عیدفطرت بعد از فترت تن وحمام گرفتن روح در ساحل دعا
عید فطررستن دوباره فطرت در گلستان لیلة القدر گیسوی نگار
عید فطر، عیدطلوع لبخند یار
عید فطر، عید نقاب از رخ کشیدن جانان است!
عید فطر،عید ناز ونیاز است که دلدار ناز دارد ودلداده نیاز پیش کش می کند
دلدار ناز می فروشد ودلداده در سپیده دم ناز نماز می برد
مگر نه این است که هرناز نمازی دارد وهرنمازی نازی پاداش؟
مگر نه این است که تانازی نباشد نمازی هم نخواهد بود؟
نازدگر نماز دیگر می خواهد
مگر نماز عید فطر نماز دیگرگونه نیست؟
قیام دیگر دارد وقنوت ازحشر ونشر
رکوع وارونه دارد وسجود عاشقانه
تکبیرات به تکرار باید گفت وقرائت به شهود باید بود
تهلیل به تحلیل بایدبرد وتقدیس به قدوس
حمد برتن حامده باید خواند وتسبیح برگوش مولود تازه آویخت
در عید فطر ،جان دیگر شده وجان نیز هم
در این عید،روح معراج دگرداشته ورهآوردش نیز هم
این عید زانو به زانو نشستن روح القدوس در شب قدر است
عید فطر است وبرزگران فطرت برساحل رستگاری ستاده اند
خورشید برمژگان شان بوسه می زند
ساحل پای شان را با زمزم می شوید
نسیم از کوی یار مژده می آورد
شبنم عطر زلف یار دارد
پونه از چشمه بقا برگ وبار گرفته است!
عید فطر است وبرزگران فطرت به نماز می ایستاده اند
به نماز می ایستند تا نی شکر سعی شان پرساقه شود
سعی شان مشکور باشد وشکرشان مشهود
عید فطر است وبرزگران فطرت به حضور آمده اند تا شکرانه تقدیم کنند وپاداش مضاعف برگیرند
فطریه ببخشایند وغم بزودایند
حیات بی آفرینند وحیات جاودان یابند
فقر مسکین شکنند تا ایمانش در طوفان هانشکنند
سدی در برابر فقر بر می افرازند تا سربر عرش سایند
این عید فطر، بربرزگران فطرت مبارک باد!

اسدالله جعفری

هیچ نظری موجود نیست: