۱۳۸۸ تیر ۱, دوشنبه


بنام خدا
مردم خشماگین کابل، سینه ی کرزی رادریدند.


این روز ها ،عکس های رنگارنگ نامزد های ریاست جمهوری افغانستان،از هرگوشه ی به رهگذران، لبخند می زنند تا دل بربایند وایمان بسوزانند.
از جمله این کاندید ها آقای حامد کرزی است.او که نزدیک به یک دهه بر اریکه قدرت وریاست تکیه دارد وتمام نهاد های دولتی در اختیار اوست وبرای پیروزی در رقابت با کاندید های دیگرخرج می شود؛این روز های عکس های رنگارنگی را بردر ودیوار نیمه ویران کابل آویزان نموده وچون دام دین فروشی وایمان برباد ده برسرراه رهگذران پهن نموده است.
اما اتفاق عجیب وغیر منتظره ی که این روز ها در کابل اتفاق می افتد برخلاف انتظار آقای کرزی ونوکران ایمان فروش ایشان می باشد. این اتفاق غیر منتظره ،برافروخته شدن خشم مقدس مردم شریف کابل است.خشم مقدسی که بزرگترین ابر قدرت های جهان را به طل از خاک بدل کردند وخورشید آمال شان را در لابلای ابر های رقصان برخواسته ازخشم مقدس شان سد نمودند.
این روزها خبر های رسیده از کابل حکایت از آن دارد که ،مردم شریف کابل از نوشته های روی عکس تبلیغاتی آقای کرزی ووعده های دروغ وسراب گونه ،کرزی به خشم آمده اند وعکس های آقای کرزی ی همراه بادو معاون آدم کش وجنگ سالارشان قسیم فهیم وکریم خلیلی را از سینه وشکم می درند وزیر پای شان موچاله می کنند.
این حشم مقدس مردم شریف کابل ناشی از عمل کرد تبعیض آمیز ودورویی آقای کرزی در این مدت حکومت داری شان است.
اگر آقای کرزی در این مدت ،عدالت اجتماعی،قانون مداری وشایسته سالاری راپیشه خود می ساخت واز باند بازی وجنگ سالار وجنایت وخیانت پروری،دست می کشید ودر کنار ملت صادقانه وبی غل وغش می ماند،امروز با چنین خشم طوفنده ومقدس رو برو نمی شد.
آنچه که برای هر اندیشه مند ومحقق بی طرف،قابل توجه می باشداین است که مردم افغانستان با هیچ کسی عقد اخوت نمی بندند واز هیچ کسی عقد وکینه ی در دل نمی پرورانند بلکه دوستی وعقد وکینه ی این خلق شریف وعزیز دایر مدار صداقت وخدمت هستند.
پس سیاست مداران بجای اینکه به دامن این جنایت کار وآن جنگ سالار بی منطق دست بیزنند،صادقانه درکنار ودر خدمت این ملت عزیز وشریف باشند تا برای همیشه عزیز وسردار باشند


اسدالله جعفری.

هیچ نظری موجود نیست: