۱۳۸۷ تیر ۲۰, پنجشنبه

علي حبه الجنه قسیم النار والجنه

پیمبر گفتش ای نور دو دیده
زیک نوریم هردو آفریده

علی چون با نبی باشد زیک نور
یکی باشند هردو ازدویی دور

هیچ نظری موجود نیست: