۱۳۹۰ آذر ۱۷, پنجشنبه

بنام خدا
خون امام حسين درجان خلق هزاره افغانستان جاريست.

بِأَی ذَنْبٍ قُتِلَتْ: به کدامین گناه کشته شدند؟!«سوره تكويرآيه 9»
آن روزي كه لشكريان يزيد، كودك شيرخواره امام حسين را شهيد كردند، كه باور مي كردندكه 1400سال واندي بعد دردهكده جهاني وعصر وحدت انسان،يزيدياني پيداشوند وكودكان شيرخواره افغانستان راشهيد كنند؟
اين جنايت نشان داد كه هزاره شيعه درست مي انديشند ودر بزرگ داشت شهيدان كربلا وزنده نگهداشتن عاشوراي حسيني محق هستند.
هزاره شيعه افغانستان، عاشوراي حسيني را نه به عنوان يك حادثه تاريخي كه در برهه از زمان ودر قطعه ي از جغرافيايي جهان رخ داده، گرامي مي دارند ودر عاشوراشور ديگر برپا مي كنند. هزاره شيعه افغانستان، عاشورا راحلقه ي از حلقه هاي تاريخ مي دانند؛ نه حادثه ي ازحادثه هاي تاريخ.عاشوراامتداد تاريخ است نه رخداد تاريخ.
هزاره هاي افغانستان، ياد امام حسين را به عنوان اينكه حسين يك فرد از افراد بشر وفرزند علي ونوه محمد است گرامي نمي دارند بلكه درمنظومه فكري ومعرفتي هزاره شيعه، حسين خود يك مكتب است وفقد يك رهبر نيست كه راه هم هست.
امام حسين به عنوان يك فرد وفرزند علي ويزيد هم به عنوان يك فرد و فرزند معاويه مطرح نيستند چون اگر چنين باشدديگر مكتب وراه نيست.
همين جنايت غير انساني روز عاشورا درافغانستان نشان داد كه امام حسين يك مكتب وراه ويزيد هم نوع ازمكتب وراه است.پس يزيد وامام حسين همان امتداد خط حق وباطل هستند وقانون حركت تاريخ.
ملت افغانستان وپيروان خاندان رسالت مفتخر هستند كه تاريخ، عاشورا راتكرار نمود واين بار جغرافياي افغانستان به خون عاشورائيان رنگين شد تا جهانيان بدانند كه خون امام حسين كه خون خدا است در جان خلق افغانستان جاريست.
براستي چقدر حقيروبدور ازانسانيت اند آنان كه مقام والاي خليفه الهي بودن را با حيوانيت وسبعيت عوض مي كنند وبجاي كه تجلي رحمت وعزت خدا در زمين باشند، دل به آن خوش مي كنند كه خفاش وار در ويرانه هاي اوهام، دركمين فرزندان خورشيد مي نشينند .
بحق كه خداي بزرگ مدبر حكيم جهان هستي هست وحكيمانه خدايي مي كنند ونقشه هاي شوم بدانديشان را نقش برآب نموده از جنايت انديشي جنود شيطان، رحمت ووحدت وهمدلي نتيجه مي بخشند.
آري يزيديان زمان مي خواستند با شهادت فرزندان هزاره افغانستان در زيارتگاه شهيد جوان مردان تاريخ حضرت ابوالفضل(ع) ميان شيعه وسني آتش نفاق وشقاق برافروزند وگمان باطل آنان بر اين بودند كه خلق هزاره باديدن پيكر هاي آغشته بخون شهيدان عاشورايي، آتش خشم وكينه در تنور جانشان شعله ور مي شوند وبه قصد انتقام به جان برادران هموطن وهم كش سني خود مي افتند.
اما خداي حكيم چنان حكيمانه تدبير نمود كه خون شيعه وسني وقوميت هاي ساكن افغانستان وپيروان دين محمد ودوست داران خاندان محمد(ص)پشتون،تاجك،ازبك وهزاره باهم روي سنگ فرش قلب افغانستان بريزند تا بارديگر قلب افغانستان باخون شهيدان خلق افغانستان حيات رادر رگ رگ تاريخ جاري سازند.
هزاره هاي افغانستان كه پيروان اهلبيت محمد رسول الله(ص) هستند مفتخر هستند كه كودكان شيرخواره اش به ياد كودك شيرخواره امام حسين، علي اصغر(ع)،نوجوانان سيزده ساله اش به ياد قاسيم فرزند امام حسن مجتبي سبط اكبر پيغمر خدا،دختران جوان نزده ساله اش به ياد دختران به اسارت رفته امام حسين، جوانان هژده ساله وسي سه ساله اش به ياد علي اكبر امام حسين وعباس علمدار سرور آزادگان جهان سيدالشهداء وفرزند جوانمرد امير بيان وخداوندگار علم وانسانيت امام علي(ع) شربت شهادت را نوشيدند وتا دراز ناي تاريخ مي نوشند.
شهادت شهيدان عاشوراي حسيني درافغانستان را به پيشگاه رسول اعظم وپيامبر اكرم (ص)وملت بزرگ وشهيد پرور افغانستان وهمه آزادگان جهان تبريك وتسليت عرض نموده اميد وار م كه خون سرخ اين شهيدان وحدت، گلستان هاي وطن وجان هاي خلق فغانستان را لاله زار وحدت وهمدلي سازند.
اسدالله جعفري

هیچ نظری موجود نیست: