۱۳۸۸ دی ۲, چهارشنبه
شیعتی!
شیعتی مهما شربتم ماء عذب فاذکرونی
فاندبونی صارخینا واحسینا واحسینا
او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی
قطعومنی الوتینا واحسینا واحسینا
فانا السبط الذی من غیر جرم قتلونی
وبـحـق عـارفینـا واحسینـا واحسینـا
و بجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی
دون حامی اومعینا واحسینا واحسینا
لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی
لصرختم نادیبینا واحسیـنا واحسینـا
کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی
غاله الوغد لعینا واحسینا واحسینا
و سقوه سهم بغي عوض الماء المعين
اظهروالحقد الدفینا واحسینا واحسینا

هیچ نظری موجود نیست: