۱۳۸۸ شهریور ۳, سه‌شنبه

بنام خدا
صداقت رهبرشهید، خیانت ورسالت جامعه ی روحانیت وفرهنگیان(3)
روحانیون شیاد ومنافق
عده ازاین منافقان خارج نشین با این که از آزادی برخورداراند وهیچ نیازمالی به جیب خلیلی ومحقق ندارند اما به خاطر روز مبادا خط سازش را تبلیغ می کنند حتی یکی از این خارج نشینان درنقد من گفته بود که نباید از جنایات احمد شاه مسعود سخن بگوییم چون ممکن است احساسات برادران تاجیک لکه دار شود.
در این که احساسات پاک ومقدس برادران ناجیک ما نباید مورد تعرض قرار گیرد یک اصل مسلم اسلامی واز دستورات اکید دین مبین اسلام است که به احساسات ومقدسات هیچ انسانی نباید توهین شود واصولا هرزه دهانی با تعالیم متقن وبرهانی اسلام ناساز گار است.
اما این منافقان مسیحی شده از این سخن حق اراده باطل در سرمی پرورانند وهدف شان به تاریخ سپردن خون دل خوردن پیشوای شهیدان از دست انحصار طلبان تمامیت خواه هستند ومی خواهند ادای گاندی را در آورند ونهضت مزاری را نهضت خشونت تلقی کنند وبا ژست گرفتن تساهل ومدارا وتسامح گرایی می خواهند واقعه افشار ها ویکاولنگ وغرب کابل یک رخ داد مقطعی وطرفینی بنامند.
براستی اگر این تساهل گرایان راست می گویند وبه فکر جریحه دار نشدن احساسات پاک برادران تاجیک هستند ،سربریدن ها وبی حرمتی به دختران کوثر وزمزم را چه می گویند؟
اگراز عصمت دختران افشار واز گیسو پریش شدن بانوان یکاولنگ واز سینه بریدن شیرزنان غرب کابل نگوییم وازشیطان های که این فجایع شیطانی را بر ملت ما تحمیل کرد نگوییم پس چه باید گفت؟
اگر از دختران افشار وبانوان یکاولنگ وشیرزنان غرب کابل نگوییم واز خون دل خوردن پیشوای شهیدان بابه از واقعه افشار وغرب کابل نگوییم پس از این ببعد از کربلا واز اسارت رفتن زینب هم نباید بگوییم.
بله احساسات پاک برادران تاجیک ما نباید جریحه دار شود اما جنایاتی که در مدت حکومت گری وتمامیت خواهی ربانی وخلق فجایع افشار توسط چند فرد از قوم تاجیک رخ داده است، هیچ ربطی به تمام برادران تاجیک ما ندارد واحمد شاه مسعود نه پیغمبر تاجیک است ونه تمام برادران تاجیک ما از جنایات خلق شده توسط احمدشاه مسعود حمایت می کنند وبلکه برعکس ،تمام برادران تاجیک ما جنایات خلق شده توسط مسعود را محکوم نموده اند وقومیت تاجیک را از آن جنایات هول آور وغیر انسانی بری دانسته و از جنایات کارانش تبری جسته اند.
روحانیون منافق موافق اندیشه های مزاری،دودسته اند:
1 – دسته ای از این روحانیون منافق، مقیم خارج شده اند واز شهید مزاری در میان مهاجرین مقیم خارج منافقانه سخن می گویند تا بتوانند از این طریق برای خود عزت وآبروی کسب کنند.
2 – دسته ای از این روحانیون منافق، با حمایت نهاد های کشور ایران،سالانه به خارج سفر می کنند ودر سالگرد های شهید مزاری سخنرانی می کنند والبته که بسیار هم پرحرارت وآتشین هم سخن می گویند.
راستی !این روحانیون خارج نشین که بنام مزاری به نان ونام رسیده اند، برای مزاری چه کرده اند؟
این ها که از کشور های مبدأ حقوق می گیرند ونیازی به نان ندارند اما چراهمان سخن گفتن را از مزاری دریغ می ورزند؟
این روحانیون منافق، می توانند کارهای بزرگ فرهنگی بکنند اما نمی کنند.
این ها در موقعیتی قرار دارند که می توانند رستاخیز فرهنگی را در میان هزاره های مقیم آن کشور ها ایجاد کنند اما تاهنوز چنین نکرده اند.
این ها می توانند برای مزاری کانون های فرهنگی ایجاد کنند ودر آن کانون ها فرزندان هزاره را با اندیشه های هویت ساز وتاریخ نگر وعزت آفرین مزاری آشنا کنند اما چنین خیزش مبارکی را ندیدیم. چرا؟
این دسته لباس پوشان علم ومزاری گویان شیاد، می توانند بزرگ ترین سایت های تخصصی ومزاری شناسی را در آن کشورها راه اندازند اما نکردند.
اینها اگردر مزاری گویی خودشان صداقت می داشتند تا هنوز کارهای بزرگ فرهنگی نوشتاری وتصویری می کردند وازفرزندان عزیز وکریم وغیرتمند هزاره مزاری شناسان سترک خلق می کردند واروپا را نیز با مزاری واندیشه های مزاری آشنا می ساختند.
اما این ها از مزاری ابزاری استفاده می کنند ومزاری فقط در سالگرد ها خلاصه می شوند ودر دیگر فصول از مزاری خبری نیست.
درسالگرد ها هم از آن نظر مزاری بازی در می آورند که این مزاری بازی این شیادان باعث نام ونان شان می شود والا همان را هم از مزاری دریغ می کنند.
بنام مزاری پول جمع می کنند ودر ایران آمده ماشین می خیرند وبدنبال زن صیغه ای می دوند.
هرکدام ایشان در ایران چندین خانه صدمیلیونی دارند ووقتی برای زن بازی وتفریح به ایران می آیند چه ها که نمی کنند.
براستی این ها اگردر مزاری گفتن های شان صادق بودن وصادق باشند، هزینه یک خانه ایشان در ایران ،هزینه صدجلد کتاب را درباره مزاری تأمین می کنند وزندگی ده محقق راسامان می بخشند تا با خیالت راحت به تحقیق بپردازند و نتیجه تحقیقات شان ده ها اثر مزاری شناسی شود.
آن دسته از روحانیون منافق وشیادی که با کمک نهاد های ایران به خارج می روند وبنام مزاری دلار دلالی می کنند ووقتی ایران باز می گردند آسمان خراش می سازند وآخرین مدل ماشین می خرند،آیا حاضر اند که یک دلار برای مزاری ودر جهت ترویج اندیشه مزاری خرج کنند؟
تاهنوز دیده اید ویا شنیده اید که یکی از همین روحانیون شیاد ومنافق صددلاری به یک نمایشنامه نویس داده باشد که این صددلار را بگیر وبرای مزاری یک نمایشنامه خوب بنویس واجرا کن؟
همین های که ازبرکت نام مزاری سفرهای رایگان ودلار خیز به اروپا وامریکا واسترالیا می کنند ،دیده اید ویاشینیده اید که یکی از همین ها کتابخانه ی وموئسسه ی را مورد حمایت قرارداده باشند که درراستای اندیشه مزاری فعالیت کنند؟یا اقل ده درصد از همان دلار های که بنام مزاری گرفته است خرج راه واندیشه وآرمان مزاری کرده باشد؟
اما بکرات دیده شده وشنیده شده که وقتی از خارج برگشته وسرمست از دلار های سفری ،قهقهه زنان به مزاری وپیروان مزاری وساده دلی شان خندیده اند.
بسیاردیده شده وشنیده شده است که وقتی از خارج برگشته ودر جمع های خودمانی به مستی وعیاشی مشغول شده اند ،ادای سخنرانی های اروپای خود را در آورده واز مزاری سخن گفتن های خود دکلمه کرده وبه مسخرگی ولودگی برداخته اند.
واقعا که مزاری چقدر مظلوم وغریب است .
واقعا که مزاری غریبانه شهید نشد بلکه مزاری امرزوه هردم شهید است ومظلومانه وغریبانه مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
نویسنده همین واژگان نیزمعلوم نیست که فرداوفرداها با مزاری چه خواهد کرد. چنان که بسیاری ها کردند واز این نویسنده مزاری پرست تر بودند واز مزاری پیغمبر وامام می ساختند اما می بینیم که امرزوه چگونه بنام مزاری برگرده پیروان مزاری سوارند.
راستی که مزاری وپیروی از مزاری چقدر پیچیده ومعماگونه است.
چنان که شهادت مزاری ازراز های تاریخ معاصر است راه پیمودن مزاری وهمراهی کردن مزاری وچون مزاری صادق بودن نیز ازراز های تاریخ است وتاریخ نیز دربرابر مزاری واندیشه مزاری انگشت تحیر به دندان گرفته است

اسدالله جعفری
ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست: