۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه


بنام خدا
رأی به بشر دوست، رأی به جامعه مدنی واستقرار عدالت اجتماعی است.

بشر دوست ،تنها کاندید مستقل ومردمیی است که اگر رأی بیاورد ،افغانستان دارای جامعه ی مدنی خواهد شد وعدالت اجتماعی وانکشافات متوازن در همه ی عرصه های حیات اجتماعی تحقق می یابد ودر چنان جامعه ی مدنی واستقرار عدالت اجتماعی است که انسان افغانستانی ،صرف نظراز تعلق قومی ومذهبی از حقوق شهروندی متساوی برخور دار می گردند .
بشر دوست در این چند سال حضور خود در دنیای سیاست عملا نشان داد که فراقومی می اندیشد ودر مقام عمل به اندیشه هایش پایبند است وبه یک جامعه ی مدنیی می اندیشد که در آن جامعه عدالت حاکم باشد وانسان بعنوان یک انسان دارای کرامت وحرمت باشد.
اما تنها ابهامی که در زندگی بشر دوست وجود دارد این است که بشر دوست موضع روشن دربرابر اسلام خواهان سنتی ومدرن ندارد وروشن نیست که کدام قرائتی از اسلام را قبول دارد واین دست آویزی شده است برای مخالفان بشر دوست که بتواند او را متهم به بی دینی کنند.
اما من از بشردوست بعنوان یک انسان دین مدار ویا شخصیت مذهبی حمایت نمی کنم واصلا به دین وعقاید بشر دوست کاری ندارم.حمایت من از بشر دوست ،حمایت عدالت اجتماعی قانون مدار است واگر عدالت اجتماعی دایر مدار قانون استقرار یابد،چون کشور افغانستان یک کشور اسلامی است ودر قانون اساسی افغانستان تصریح شده است که:
ماده 2
دين دولت جمهورى اسلامي افغانستان ، دين مقدس اسلام است . پيروان ساير اديان در پيروى از دين و اجراى مراسم ديني شان در حدوداحکام قانون آزاد مي باشند.
ماده 3
در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.
ماده 4
حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند. »
از طرف دیگر نمایندگان منتخب مردم درپارلمان، همه مسلمان هستند وقانونی را که تصویب می کنند نمی تواند مخالف دین وقرآن باشد.لذا نگران اسلام ودین وقرآن نیستم .
اما اگر بشر دوست رأی بیاورد چه می شود؟
اما اگر بشر دوست رأی بیاورد وبه اندیشه هایش وفادار بماند چه می شود ؟ودر افغانستان چه تحول پیش می آید وچه سیاستی در عرصه بین المللی وداخلی استقرار خواهد یافت؟
بشردوست ، دردودوره وزارت ووکالت خود نشان داد که:
1 – قانونمدار است
2 – ملی گرااز نوع راسیسمی آن نیست
3 – از عدالت اجتماعی قرائت خاص خودش را دارد
4 – بیگانه ستیز است
5 – بزرگ ترین دغدغه هایش بیکاری وفقرونبود عدالت بهداشتی وآموزشی است
5 – طرفدار قانون مند کردند حضور خارجی ها در افغانستان می باشد
6 – طرف دار قانون مند کردن حضور مؤسسه های کمک رسان خارجی هست.
7 – منشاءفساد اجتماعی وجنسی را فقر وبروکراسی می داند
8 – معتقد است زر اندوزی دولت مداران باید از طریق قانون ،عقیم گردد
9 – فرهنگ محوری جانشین رنگ وزبان ومذهب گردد
10 – آموزش در همه ی عرصه های آموزشی باز سازی شود ومطابق با خواسته ی روانی ملت ودست آورد های عام بشری عیار گردد
11 – اخوت ملی جانشین شقاق ملی شود
12 – انکشاف متوازن درعرصه های عمران وفرهنگ تحقق یابد
13 – افغانستان خانه مشترک همه ی شهروندان افغانستانی باشد
14 – شکاف بین شمال وجنوب ومرکز ،تبدیل به سرای مهر گردد
15 – جنایت کاران در هرلباس وموقعیت که باشند محاکمه عادلانه شوند
16 – به آسیب دیدگان جنگ های داخلی وخارجی غرامت پرداخت شود
17 – حق شهروندی متساوی براساس عدالت و قانون باشد
18 – هرشهروند افغانستانی حق داشته باشند که با بینه واسناد اثبات ارتکاب جرم، علیه هر شخص حقیقی وحقوقی شکایت کنند وداد گاه بر اساس عدالت وقانون مدنی ،بدون درنظر گرفتن موقعیت اجتماعی هر یک ،به دعاوی طرفین رسیدگی کند
19 – در افغانستان هیچ قومیتی بر قومیتی دیگر برتری قانونی وانسانی نداشته باشند
20 – افغانستان افغانستان،آزاد،آباد،متحد ویک پارچه باشد.
پس رأی به بشردوست رأی به ،افغانستان قانون سالار خواهد بود ودر قانون سالاری است که دموکراسی معنا دارد،عدالت اجتماعی تحقق می یابد،جامعه مدنی نهادینه می شود،کرامت انسانی وحرمت شهروندی اصلِ از اصول قانونمندی می گردد وانسان افغانستانی از حرمت جهانی برخوردار خواهند شد.
پس رأی به بشردوست ،رأی به کرامت انسانی خود ما است.
رأی به بشر دوست ،رأی به عمران افغانستان وریشه کن شدن فقر واستقرار عدالت بهداشتی می باشد
رأی به بشردوست،رأی به نفی استبداد دینی مبتنی بر نژاد پرستی واستبداد سیاسی مبتنی بر قانون فرمان های عبدالرحمانی هست.
وقتی قانون سالاری در کشور حاکم شد بر هیچ انسانی افغانستانی ستم رواداشته نمی شود وهیچ منطقه از مناطق دور افتاده افغانستان از قانون وعدالت مبتنی برقانون مدنی بی بهره نمی ماند ودر چنین هنگامه ها است که افغانستان در عرصه بین المللی نیز از اعتبار وجایگاه والا برخوردار می گردد وانسان افغانستانی دیگر نمادی از تروریسم ودرنده خویی وواپسگرایی قرون وسطایی نخواهند بود بلکه انسان افغانستانی مظهر تعالی وفرهنگ دوستی وصلح طلبی خواهند بود.
پس زنده وجاوید باد نام بشر دوست رئیس جمهورافغانستان آزاد وآباد ومتحد.

اسدالله جعفری

هیچ نظری موجود نیست: