۱۳۸۷ آذر ۲۷, چهارشنبه

بنام خدا
برادران عزيز وفرزندان راستين هزاره:سلام ورحمت خدا بر شما باد!
عيد غدير ،عيد تعيين سرنوشت بر شما آزاده مردان وخانواده هاي فضيلت وعفت تان مبارك باد!
برادران عزيز
اكنون عيدي را به همديگر تبريك مي گوييم كه در اين عيد يگانه مرد مردستان علي به امامت وپيشوايي برگزيده شد.
امروز كسي به امامت وپيشوايي برگزيده شد كه آزادي وآزادگي بر كفش هاي او بوسه مي زدند وانسانيت از روي او آبرو گرفت .
عيد غدير عيد تعيين آزاد سرنوشت خود وجامعه است .انتخاب آگاهانه سرنوشت خود درقالب عقيده وتعيين آزاد سرنوشت جامعه در تئوري امامت ورهبري.
اينگونه بود كه مردان آزاده تاريخ آبشخورانديشه آزادي خواهي شان غدير بود واز جمله اين آزاده مردان ،پيشواي سرخ جامگان تاريخ وباباي خلق قهرمان وپدر شهيد جوانان غرور وغيرت هزاره ،بابه مزاري مي باشد.
بابه مزاري در احياءهويت ،آزادي خواهي وآزادگي خود وملت خود را پيروي كردن از علي امام غدير مي خواند ودر عمل ديديم كه مزاري همان راهي را پيمود كه علي پيمود.
چنان كه علي در آن شورا به فزون خواهي طالبان قدرت نه گفت مزاري هم به فزون خواهي شوراي نظار برسر قدرت آن روزگار نه گفت.
چنان كه علي از به ستم ربوده شدن خلخال پاي يك زن يهودي فرياد برآورد وسينه دريد ،مزاري هم براي كه بر زنان زينبي ودختران سپيده وشبنم هزاره ،ستم نرود ،در غرب كابل ماند وتا او در غرب كابل بود احدي را ياراي آن نبود كه به غرب كابل چب نگاه كند وديديم كه در ساعات بعد از اسارت وشهادت او بر ملت هزاره چه رفت.
برادران عزيز وفرزندان غيور هزاره:
مبادا كه ياد مزاري از ياد برود وياد علي بدون ياد مزاري چه ارزشي توان داشت؟
غدير بي مزاري ومزاري بدون غدير نتيجه اش يا به كنج عزلت خزيدن است وخود پرستي ويا بدمستي وخوگ منشي .
مگر نه اين است كه مزاري جانش را در راه علي كه همان راه آزادي وآزادگي است ازدست داد.
پس بياييد در اين عيد امامت وعزت بارديگر با مزاري وآرمان هاي مزاري تجديد بيعت كنيم تا شيعه راستين وهزاره عزتمند باشيم.
پس سلام و رحمت خدا وسلام ودرود پاكان عالم بر شهيد راه عدالت وآزادي مزاري باد.
اسدالله جعفري

هیچ نظری موجود نیست: